دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد

October 28, 2016

آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد

20 تا 21 اکتبر 2016 دومین کلاس کباب بره و ماهی چاونگلو برای مشتریان قدیمی و جدید ما رایگان برگزار شد.ما مجدداً از مجرب ترین سرآشپزهای چینی دعوت کردیم تا دانش آموزان را به روش تئوری و عملی آموزش دهند.هر دانش آموزی مهارت های واقعی را در یک شادی و کارآمد آموخت.

آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد  0

آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد  1

آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد  2

آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد  3آخرین اخبار شرکت دومین کلاس کباب بره و ماهی کامل برگزار شد  4